Huisregels Groenste Obstakelrun

 1. Deelnemers dienen binnen het afgezette parcours te blijven.
 2. Deelnemers kunnen alleen deelnemen wanneer ze ingeschreven zijn en in het bezit zijn van een officiële startchip (met uitzondering van ouders die bij kinderen van 4 - 6 jaar meelopen met de 1km Iedereen Actief Run).
 3. Deelnemers kunnen alleen deelnemen wanneer ze akkoord zijn gegaan met de algemene voorwaarden.
 4. Deelnemers en toeschouwers volgen te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie en van de verkeersregelaars en parcoursbegeleiding op.
 5. Deelnemers en toeschouwers  deponeren hun afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 6. Deelnemers en toeschouwers gaan respectvol om met de natuur en richten geen schade aan.
 7. Toeschouwers mogen zich niet op het parcours bevinden.
 8. Het is verboden om op of rond het parcours handelswaren te verkopen en of te koop aan te bieden.
 9. Parkeren dient in de daarvoor aangewezen zones te gebeuren.
 10. Betreden van het evenemententerrein geschied op eigen risico.
 11. In situaties waar de huisregels en het wedstrijdreglement niet in voorziet, beslist de organisatie over mogelijke maatregelen.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Evenement: het door Sportbedrijf Deventer en andere organisaties te organiseren evenement: De Groenste Obstakelrun.
  b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
  c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
  d. Organisator: de rechtspersoon (in Sportbedrijf Deventer) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname

2.1. Een deelnemer dient op dag waarop het evenement wordt gehouden tenminste de door de organisator voor dat evenement vastgestelde minimumleeftijd van 13 jaar te hebben bereikt om deel te nemen aan de individuele- en teamrun van zeven kilometer. Voor de individuele- en teamrun van drie kilometer geldt een minimumleeftijd van 6 jaar.

2.2. De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk voor de datum van het evenement volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3. Restitutie van inschrijfgelden & t-shirts is niet mogelijk.

2.4. De organisator van het evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het evenement af te gelasten.

2.5. Door het besluit van de organisator om het evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

3.4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement.

3.5. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4: Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto's en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.